9. قفل كردن قيمت به نسبت كندل‌ها - Lock Price to Bar Ratio