2. آیا میتوان قبل از خرید اشتراک به صورت آزمایشی از سامانه استفاده کرد؟