9. آیا برای یادگیری کار کردن با سامانه چارتیکس روشی وجود دارد؟