4. چارتیکس را روی چه دستگاه‌هایی می‌توان استفاده کرد؟