6. در چارتیکس امکان استفاده از کدام تایم فریم‌ها را خواهیم داشت؟