3. در صورتی که بعد از پرداخت، اشتراک حساب فعال نشده بود چکار کنم؟