24. در هنگام ترسیم خطوط با پرش مواجه می‌شوم. چکار کنم؟