10. چرا اندیکاتور ADX خطوط DI مثبت و منفی را ندارد؟ چکار کنم؟