1. کندل‌ها در نمودار نمایش داده نمی‌شوند. علت چیست؟