4. به جای قیمت در نوار سمت راست به من درصد نشان می‌دهد. مشکل چیست؟