17. چگونه در نسخه موبایلی چارتیکس یک کانال ترسیم کنیم؟