14. چرا بعضی از ابزارهایی که ترسیم می‌کنم نمایش داده نمی‌شوند؟