3. چرا عدد مربوط به آخرین قیمت روی نوار قیمت محو شده است؟